Hoërskool Ben Vorster | Tzaneen Hoërskool | Tzaneen High School

Prosedures

 

PRYSUITDELINGSBELEID – HOëRSKOOL Ben Vorster (HERSIEN – 2018)

 1. HUISHOUDELIKE REGLEMENT VIR PRYSUITDELINGS EN TOEKENNINGS

Hierdie reglement bevat die volledige omskrywings van alle toekennings wat jaarliks gemaak word en waarvoor leerlinge kan kwalifiseer.  Dit is ter insae vir enige persoon.  Leerlinge behoort jaarliks ingelig te word ten opsigte van die inhoud hiervan deur die betrokke / onderskeie organiseerders.

 1. AARD VAN DIE TOEKENNINGS:

‘n BALKIE (materiaal) en  sertifikaat sal toegeken word aan leerlinge wat vir die onderstaande kriteria kwalifiseer. Die balkies moet deur die leerling self by die organiseerder aangekoop word, maar moet bewys kan lewer deur die sertifikaat te toon. (Silwer)

 

SAKWAPENS op die skoolbaadjie verteenwoordig EREKLEURE wat volgens die onderstaande kriteria toegeken word en moet  deur die leerling self by die organiseerder aangekoop word. Die swart baadjie word deur die leerder self aangeskaf. Hy/sy moet bewys kan lewer deur die sertifikaat te toon. (Goud).

 

‘n SWART BAADJIE met ‘n SKOOLWAPEN sal volgens die onderstaande kriteria toegeken word aan ‘n leerling wat daarvoor kwalifiseer. Die skool sal die sakwapen verskaf  maar die baadjie moet self aangekoop word.

 

 1. KODE VIR DIE GEE VAN BALKIES EN ERETOEKENNINGS:
 1. Bogenoemde toekennings is ingestel met die doel om leerlinge te motiveer om beter en hoër prestasies op hul betrokke terreine te lewer.
 2. Toekennings word gemaak in VIER kategorieë - nl: SPORT, KULTUUR, AKADEMIE EN LEIERSKAP.
 3. Elke toekenning sal volgens meriete behandel word en ‘n leerling se gedrag, optrede en algemene gesindheid( binne en buite die skool) moet dit regverdig.
 4. Alle toekennings word op grond van vasgestelde standaarde bepaal – soos deur die reglement vasgestel – en daar sal nie van hierdie  reglement afgewyk word nie.
 5. Slegs die hoogste toekenning sal vir erekleure kwalifiseer.

 

LET WEL: AANSOEKE GELD SLEGS VIR DIE HUIDIGE JAAR. ENIGE PRESTASIE WAT BEREIK WORD NA OKTOBER SE PRYSUITDELING SAL GEDURENDE DIE FEBRUARIE SEREMONIE VAN DIE VOLGENDE JAAR TOEGEKEN WORD.

 1. PROSEDURE:
 1. Die organiseerder van die onderskeie SPORTSOORTE SAL NAMENS DIE HELE SPAN aansoek vir toekennings op die voorgeskrewe vorms doen.
 2. Leerlinge moet egter SELF aansoek doen vir INDIVIDUELE PRESTASIES EN INDIEN ‘N SPORT BUITE SKOOLVERBAND BEOEFEN WORD.

 

Aansoeke sal drie weke voor die amptelike prysuitdelingsfunksie sluit.

 

Geen aansoek sal oorweeg word wat later as 13h00 op die sluitingsdatum ontvang word nie. Aktiwiteite wat binne ‘n dag of drie na hierdie sluitingsdatum gefinaliseer word, sal oorweeg word mits die afrigter of leerling ‘n reëling met die organiseerder tref.

 

Die betrokke organiseerders/afrigters moet kontroleer dat spanne wel aansoek gedoen het, asook dat alle name en vanne van spelers korrek gespel is.

 

Gevalle waaroor getwyfel word, word na die Sport-en kultuur sameroeper verwys.

 

Enige veranderinge in die bepalings van die reglement word deur die Bestuurskomitee ondersoek en aan die beheerligaam voorgelê vir bekragtiging.

 

 1. AKADEMIE.

           BELEID t.o.v. TOEKENNING VAN SERTIFIKATE EN EREPENNINGS AAN DIE TOP 30       

           LEERDERS:

  1. Daar word jaarliks drie keer (d.w.s. na afloop van elke siklus) –in  kwartaal 1,2 en 4 akademiese sertifikate aan die Top 30 leerders in elke graad oorhandig op grond van:

 

   1. Graad 8-9: Die gemiddeld van al hul vakke.
   2. Graad 10 – 12: Die gemiddeld van 7 vakke (4 kernvakke en beste 3)

 

  1.  Posisie 1-10 ontvang goue -, posisie 11-20 silwer -  en posisie 21-30 brons sertifikate.
  2. Sodra ‘n leerder 9 sertifikate verwerf het – einde graad 10 – ontvang hy/sy ‘n akademiese erepenning. (Dit word slegs tydens die jaarlikse prysuitdelingsfunksie oorhandig en ‘n leerder kan slegs een erepenning per jaar verwerf.
  3. ‘n Leerling met 9 goue sertifikate ontvang ‘n goue erepenning in graad 10. Net so kwalifiseer ‘n leerder met 9 silwer sertifikate vir ‘n silwer erepenning en ‘n leerder met 9 brons sertifikate vir ‘n brons erepenning.

Indien die sertifikate uit meer as een kleur bestaan bv. goud en silwer, ontvang  hy/sy ‘n silwer erepenning (m.a.w. die laagste prestasievlak bepaal die erepenningkleur)

  1. Leerders wat reeds ‘n akademiese erepenning ontvang het, kan weer in die volgende jaar kwalifiseer vir ‘n erepenning, en dit word soos volg bepaal:
   1. Graad 10: 1ste penning na 9 sertifikate (siklus 1,2 en 4 – n.a.v. graad 8-10)
   2. Graad 11: 1ste penning na 3 sertifikate (siklus 1,2 en 4 – n.a.v. graad 11)

Of

     2de penning na 9 sertifikate (einde gr 10) en 3 sertifikate (gr 11)

  1. Graad 12: 1ste penning na 3 sertifikate (siklus 1,2 en rekordeksamen – gr 12)

Of

2de penning na 9 sertifikate (einde gr 10) en 3 sertifikate (gr 11) / 3 sertifikate (gr 12)

Of

3de penning na 9 sertifikate (gr10) en 3 (gr 11) en 3 (gr 12)

  1.  ‘n Nuwe leerder kan terugwerkend erkenning vir sertifikate ontvang mits hy/sy
   1. al sy/haar rapporte van vorige skool kan toon en
   2. sy/haar eksamengemiddeld by HBV sodanig is dat hy/sy kwalifiseer vir ‘n sertifikaat.
  2. As ‘n leerder vir 3 jaar (gr 10, 11 en 12) ‘n goue erepenning ontvang vir akademie kwalifiseer hy/sy vir ‘n swart baadjie met ‘n sakwapen. Die sakwapen word verskaf- die baadjie moet self aangekoop word.
  3. Indien ‘n leerder ‘n 1ste plek behaal in ‘n SA Olimpiade, ontvang hy/sy EREKLEURE (SAKWAPEN) vir akademie

 

  1.    BALKIES VIR AKADEMIE:

   1.10.1.  Vereistes waaraan voldoen moet word vir ‘N AKADEMIESE BALKIE: (gr 8 – 12):

                Toekennings word gemaak op die promosiepunt van die November eksamen.  By  

                Gr 12 word die Rekordeksamen bygereken.

   1.10.2.  Om te kwalifiseer vir ‘n AKADEMIESE BALKIE, moet ‘n graad 8 leerling ‘n gemiddeld

                van 87% en ‘n graad 9 leerling ‘n gemiddeld van 85% vir sy/haar jaarpunt behaal met

               GEEN VAK onder 60% nie.

   1.10.3  In graad 10 moet ‘n gemiddeld van 80% behaal word, 78% in graad 11 en 75% in

               graad 12.  Die norm is TWEE TALE, VIER BESTE VAKKE EN GEEN VAK onder 50%

               nie.  Dit geld ook vir leerlinge met 7 of meer vakke. (Net 6 vakke word dus bereken) 

 

  1.  ANDER TOEKENNINGS:

 

   1.11.1. Uitnemende prestasie in ONDERSKEIE HUISTALE – AFRIKAANS, ENGLISH,

           SEPEDI EN XITSONGA word toegeken aan ‘n leerling (gr 8 – 12) wat algeheel die beste

            gevaar het in sy/haar huistaal. Om die verskil in moeilikheidsgraad tussen grade in ag

            te neem word die volgende aanpassings op punte gemaak:

            Gr 11.            + 5 punte toegevoeg tot gemiddeld

            Gr 10.            + 3 punte

            Gr 9.             + 1 punt

            Gr 8.              - gebruik rou punt.

 

   1.11.2. Indien ‘n leerling aan ‘n Wetenskap/ Wiskunde of Algemene kennis OLIMPIADE

              op provinsiale vlak deelneem en onder die eerste 10 in die finale rondte eindig, sal ‘n

              AKADEMIESE  BALKIE toegeken word. HIERVOOR MOET ‘N LEERLING SELF

              AANSOEK DOEN ASOOK BEWYSE AANGEHEG.

   1.12.  Die volgende toekenning word slegs aan graad 12’s gegee: n Lourier- toekenning as hul 

             vir ELKE KWARTAAL VAN ELKE JAAR sedert graad 8 tot en met die rekordeksamen ‘n

             gemiddeld van 80% gehandhaaf het.

 

  1.  DUX-LEERLING

Aan ‘n Gr 12 leerling/e wat die hoogste gemiddeld op sy/haar jaarpunt met 6 (2 tale en 4 beste vakke) van sy/haar vakke behaal het.  As daar ‘n keuse tussen 2 leerlinge met presies dieselfde aantal vakke en gemiddeldes gemaak moet word, word daar na die ROU TOTALE punt gekyk. As een leerling 1 of 2 meer vakke as die ander een sou hê, word tien punte vir elk van die vakke by die gemiddeld getel.  Die DUX - leerling ontvang ‘n geborgde tjek van die Universiteit van Pretoria, en ‘n replika van die groot trofee asook ‘n groot spesiale sertifikaat.

 

 1.     SPORT.

    ALGEMENE RIGLYNE VIR ‘N SPANSPORT BINNE- EN BUITE SKOOLVERBAND:

    [RUGBY, NETBAL, HOKKIE, ATLETIEK, SWEM, GHOLF, KRIEKET, LANDLOOP  

    SOKKER EN TENNIS BINNE SKOOLVERBAND.]

 1.  ORGANISEERDERS VAN ONDERSKEIE SPORTSOORTE VUL EEN   

          AANSOEKVORM NAMENS ‘N SPAN IN.

 1.  DIE SPAN SE NAME MOET NETJIES UITGETIK WEES MET NAAM EN   

                    VAN – KORREK GESPEL.

 1. VIR ELKE PRESTASIE MOET ‘N APARTE VORM INGEVUL WORD BV. LIMPOPO WENNERS EN NOORDVAAL- WENNERS.
 2. INDIVIDUE wat buite skoolverband aan enige van die kriteria voldoen, MOET SELF AANSOEK DOEN.

2.1.   Spanne /’n  leerling ontvang ‘n SILWER SPORTBALKIE vir:

     2.1.1.  interprovinsiale deelname

     2.1.2.  atletiek – Top 15

     2.1.3.  Limpopo- wenners

     2.1.4.  Naaswenners van Noord-Vaal / Verseker beker

     2.1.5.  IPT - hokkie  B spanne  

     2.1.6.  swem – levels 2 + 3

     2.1.7. Interhoër wenners

   1. as hy/sy meer as ‘n duisend punte op die ABSA tabel verdien het

 

 2.2.    ‘n Span of leerling ontvang EREKLEURE in die vorm van ‘n SAKWAPEN as hy/sy:

    2.2.1.   hul provinsie verteenwoordig het by die SA Kampioenskappe

    2.2.2.  vir die Cravenweek- 0/18 of Akademieweek o/18 of Grant Khomo span O/16   

               gekies word

    2.2.3.  IPT Hokkie speel  vir O/18 A of O/16 A

    2.2.4.  Wenners was van die Noord-vaal of Verseker beker

    2.2.5.  as provinsiale kaptein aangewys word

   1. ‘n 2de of 3de plek verower by die SA - skolekampioenskappe
   2. medaljewenners was by die Top Skole – Netbal
   3. 3 jaar of meer vir ‘n O/19 A span gespeel het
   4. Tennis – lid is van die boonste 4 op die S.A.kampioenskappe

of op uitnodiging as lid van die Limpopo tennisspan aan die S.A nasionale kampioenskappe deelneem.

   1. Krieket – gekies word vir die SA skole span of die SA Colts span of die Limpopo Impalaspan (snr provinsiaal)

 

  1. ‘n Leerder kwalifiseer vir die hoogste toekenning nl. ‘n SWART BAADJIE  

      MET ‘n SAKWAPEN as hy/sy

2.3.1.  by die SA skolekampioenskappe ‘n 1ste plek verower het

2.3.2.  as ‘n nasionale kaptein gekies word

2.3.3.  internasionaal deelneem – soos gekies deur die moederliggaam van 

           onderskeie dissiplines

2.3.4.  Tri-tech nasionale wenner is

2.3.5.  Akademies vir 5 jaar die no 1 posisie beklee het.

2.3.6.  in al vier dissiplines nl. Sport, akademie, kultuur en leierskap  uitgeblink het. (erekleure ontvang het)

2.3.7.  verkies is as lid van die S.A. skolespan

NOTA: Enige prestasie ,wat nie bg. Kriteria haal nie,  sal by interne dinees toegeken en uitgedeel word.

 

  1. ATLETIEK:

          SPORTBALKIE   

   1. Top 15 of 1st tot 3de plek plus die uitnodigingspan
   2. Interhoër wenners
   3. Interprovinsiale deelname
   4. Behaal 1ste plek tydens die Limpopo -kampioenskappe
   5.  meer as ‘n duisend punte op die ABSA tabel verdien het

 

EREKLEURE - SAKWAPEN

   1.  verteenwoordig provinsie het by die SA- Kampioenskappe              
   2.  verower ‘n 2de of 3de plek by die SA- skolekampioenskappe
   3. as hy/sy as provinsiale kaptein aangewys word

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

   1.  As ‘n nasionale kaptein gekies word

     2.4.10  Internasionale deelname – soos gekies deur die moederliggaam van  onderskeie dissiplines

   1.  verower ‘n 1ste plek by die SA skolekampioenskappe  

 

  1. GHOLF

SPORTBALKIE

2.5.1.  Interprovinsiale deelname

2.5.2.  Limpopo -wenner/s

2.5.3.  IPT - B span

2.5.4.  Interhoër wenners

 

EREKLEURE – SAKWAPEN

2.5.5.   Verteenwoordig sy/haar provinsie by die SA- Kampioenskappe

2.5.6.    IPT Gholf – Jnr. of Sr.

2.5.7.   Word as provinsiale kaptein aangewys

2.5.8.   Verower 2de of 3de plek by S A Kampioenskap

2.5.9.   Wenner van top skole

2.5.10.  speel 3 of meer jaar vir die O/19 span

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

2.5.11.      As ‘n nasionale kaptein gekies word

2.5.12.       Internasionale deelname – soos gekies deur die moederliggaam van onderskeie dissiplines

2.5.13.      verower ‘n 1ste plek by die SA skolekampioenskappe

 

  1. HOKKIE

SPORTBALKIE.

2.6.1.  Interprovinsiale deelname

2.6.2.  Limpopo-wenners

2.6.3.  Naaswenners van NoordVaal

2.6.4.  IPT – hokkie B span

 

EREKLEURE – SAKWAPEN

2.6.5.  Verteenwoordig die provinsie by SA -Kampioenskappe

2.6.6.  Speel IPT hokkie vir o/18 A of O/16 A of O/ 14 A

2.6.7.  wenners van Noord-Vaal of Versekerbeker.

2.6.8.  Kaptein van ‘n Provinsiale A-span

2.6.9.  speel 3 jaar of meer vir ‘n O/19 span

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

     2.6.10.   Gekies as ‘n nasionale kaptein

     2.6.11.   Internasionalel deelname – soos gekies deur die moederliggaam van onderskeie dissiplines

   1. .  Verower ‘n 1ste plek by die SA- skolekampioenskappe  

 

  1. KRIEKET

SPORTBALKIE

2.7.1.  Limpopo- wenners

2.7.2.  Naaswenners  van Noordvaal

2.7.3.  wenners van Limpopo skole T20 kompetisie

 

EREKLEURE – SAKWAPEN

2.7.4.  Verteenwoordig die Provinsie by Nasionale krieketweke

2.7.5.  Wenners was van Noordvaal

2.7.6.  Aangewys as provinsiale kaptein

2.7.7.  3 of meer jare in 1ste span gespeel het

2.7.8.  Wenners van Nasionale T20- skole kompetisie

2.7.9.  Gekies word vir die Limpopo Impalaspan (snr provinsiaal)

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

     2.7.10.   gekies as ‘n nasionale kaptein

     2.7.11.   Internasionale deelname – soos gekies deur die moederliggaam van onderskeie dissiplines

2.7.12.   Gekies word vir die SA- skole span of die SA -Colts span

 

  1. LANDLOOP

SPORTBALKIE

2.8.1.  Interprovinsiale deelname met 3 liga byeenkomste

 

EREKLEURE MET SAKWAPEN

2.8.2. Verteenwoordig die Provinsie by die SA- Kampioenskappe

2.8.3. Word as provinsiale kaptein aangewys

2.8.4. Verower ‘n 2de of 3de plek by SA Skole kampioenskappe

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

2.8.5.  verower ‘n 1ste plek by die SA -skolekampioenskappe

2.8.6.  Internasionale deelname

 

  1. NETBAL

     SPORTBALKIE

2.9.1.  Interprovinsiale deelname

2.9.2.  Limpopo- wenners  en naaswenners

 

EREKLEURE MET SAKWAPEN

2.9.4.  Verteenwoordig provinsie by SA- Kampioenskappe

2.9.5.  aangewys as provinsiale kaptein

2.9.6  Medaljewenners by die Top Skole toernooi

2.9.7.  3 jaar of meer vir ‘n O/19 A span gespeel het

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

2.9.9.  Verkies as nasionale kaptein

2.9.10. Gerkies  as lid van  die SA span

2.9.11. internasionale deelname

                                                            

  1. RUGBY

SPORTBALKIE

2.10.1.  Interprovinsiale deelname

2.10.2.  Limpopo- wenners

2.10.3.  Naaswenners van Noordvaal/ Verseker Beker

 

EREKLEURE – SAKWAPEN

2.10.4.  Verteenwoordig die provinsie by SA- Kampioenskappe

2.10.5.  Wenners was van Noordvaal of Verseker Beker.

2.10.6.  Aangewys as provinsiale kaptein

2.10.7.  3 of meer jare in 1ste span gespeel het

2.10.8. Gekies vir die O/18 Cravenweek- of O/18 Akademie- of O/16 Grant Khomo span

            

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN:

2.10.9.   Gekies as ‘n nasionale kaptein

2.10.10. Internasionale deelname 

2.10.11. Nasionale span behaal.

 

  1. SWEM

SPORTBALKIE

2.11.1. Interprovinsiale  deelname

2.11.2.  Limpopo- wenners

2.11.3.  Levels 2 en 3

 

EREKLEURE – SAKWAPEN

2.11.4.  Verteenwoordig die provinsie by SA -Kampioenskappe

2.11.5.  Aangewys as provinsiale kaptein

2.11.6. Jnr/snr/ Youth Nationals

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

     2.11.7.   Gekies as ‘n nasionale kaptein

     2.11.8.   Internasionale deelname – soos gekies deur die moederliggaam

   1. By die SA skolekampioenskappe ‘n 1ste plek verower het.

       2.12.  SKYFSKIET

SPORTBALKIE

   1. Interprovinsiale deelname
   2. Limpopo- wenners

 

EREKLEURE – SAKWAPEN

   1. Verteenwoordig die provinsie by SA Kampioenskappe
   2. Wenners in provinsiale kampioenskappe
   3. Spanwenners op provinsiale vlak (4 lede in span)
   4. verwerf Provinsiale kleure
   5. Medalje wenners van 3p / 10 m/ algeheel
   6. 3 jaar of meer in 1ste span gedien

 

     SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

   1. verwerf SA Kleure
   2. Internasionale  deelname
   3. Verkies as lid van SA skolespan

 

  1.  TENNIS

SPORTBALKIE:

2.13.1. Interprovinsiale deelname – boonste 6 spelers as deel van die Limpopo span.

2.13.2. Span aangewys as Limpopo wenners

2.13.3. Naaswenners van Noord- Vaal of Virsekerbeker

 

EREKLEURE – SAKWAPEN

2.13.4. verteenwoordig hul Provinsie by die S A- Kampioenskappe

2.13.5. Verower ‘n 2de of 3de plek by die SA- Kampioenskappe

2.13.6. 3 jaar of meer vir ‘n O/19 span gespeel het/ of in die skool se 1ste span.

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

2.13.7.  verower ‘n 1ste plek by die SA -Kampioenskappe

2,13.8.  Internasionale deelname aan kampioenskappe

2.13.9. Verkies tot die SA- skolespan.

 

  1. NIE-SKOOLAKTIWITEITE (BUITE SKOOLVERBAND)

SPORT:

Nota: vir sportsoorte in hierdie kategorie word net EREKLEURE AS SAKWAPEN toegeken.  Om te kwalifiseer, moet ‘n leerling PROVINSIALE KLEURE verwerf het en  gewaarmerkte kopieë moet as bewys aangeheg word.

   1. BLITSBAL (BINNEHUISE KRIEKET)
   2. BOKS
   3. GIMNASTIEK
   4. HENGEL / KUNSAASHENGEL / DIEPSEEHENGEL
   5. JUDO
   6. KARATE
   7. KORFBAL / RINGBAL
   8. STOEI
   9. LANDLOOP – INDIVIDUEEL

                     BALKIE

    1. Moet Provinsiale kleure verwerf het, en daarmee saam aan ten minste EEN interprovinsiale kampioenskappe deelgeneem het. (Kan nie net provinsiale  kleure verwerf het nie)

    

                     EREKLEURE - SAKWAPEN

    1. As hy/sy hul provinsie verteenwoordig by die SA -Kampioenskappe
    2. As hy/sy as provinsiale kaptein aangewys is
    3. As hy/sy ‘n 2de of 3de plek verower het by SA Skole kampioenskappe

 

                    SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

    1. By die SA skolekampioenskappe ‘n 1ste plek verower het
    2.  Internasionale deelname

 

 1.  LEIERSKAP.

               BALKIES vir LEIERSKAP word toegeken as:

3.1.1.  ‘n klaskaptein was vir 3 jaar

3.1.2.  hy/sy ‘n lid van die SR is – ook onderhoofleiers

3.1.3.   hy/sy ‘n lid van die Koshuisraad is

3.1.4.  hy/sy ‘n kaptein van enige sportsoort / of dissipline by die skool is

 

                         EREKLEURE in die vorm van ‘n SAKWAPEN word toegeken :

3.1.5   as hy/sy 4 jaar gedien het as lid van die VSR (klaskaptein) en SR

3.1.6.  as hy/sy as hoofleier van die skool of koshuis gekies is

 

                        SWART BAADJIE  MET ‘n SAKWAPEN op as hy/sy

                    3.1.7.  Vir enige SA of Internasionale span as kaptein verkies word

 

  1. KULTUUR.

           BALKIES vir KULTUUR sal toegeken word as;

4.1.1.  hy/sy ‘n kategoriewenner is by die Eisteddfod gala – aand

4.1.2. hy /sy ‘n wenner van ‘n kategorie  by Eisteddfod is vir 3 jaar of meer

4.1.3. hy/sy ‘n wenner is van ‘n ATKV redenaarsprys

4.1.4. hy/sy op provinsiale vlak deelneem en ‘n plek/toekenning behaal op   

          kulturele gebied

                      EREKLEURE vir KULTUUR  in die vorm van ‘n  SAKWAPEN :

                    4.1.5.  indien hy/sy op nasionale vlak ‘n prestasie behaal in enige vorm

                               van kultuur

                    4,1,6,  S.A kleure verwerf in enige vorm van kultuur.

           SWART BAADJIE  MET ‘n SAKWAPEN op hoogste toekenning vir

                    4.1.7.  Internasionale deelname aan enige vorm van kultuur en ‘n prestasie

                               behaal.

           NOTA: Enige prestasie onder bg. Kriteria sal by interne dinees toegeken en

                       uitgedeel  word.

 

4.2.   MODERNE DANSE:

            BALKIE

                   4.2.1. Graad 1-5 higher grades = meriete

4.2.2.  Verwerwing van “Preliminary” met minimum 80%

 

EREKLEURE  -  SAKWAPEN

4.2.3.  Verwerwing van “Pre-Major” met minimum 75%

 

SWART BAADJIE  MET ‘n SAKWAPEN:

4.1.4. Verwerf ‘n geldige SA toekenning of kleure

 

  4.3.  BALLET:

           BALKIE

4.3.1.  Verwerf Gr 1 – 5 “ higher grades”

4.3.2.  Verwerf Foundation level (gelykstaande aan Level 1 NVQ – die Britse kwalifikasie)

 

           EREKLEURE  - SAKWAPEN

4.3.3.  Verwerf Grade 6 + 7 “higher grades”

4.3.4.  VOCATIONALS = PROFESSIONAL EXAMS:

   Intermediate foundation

   Advanced foundation

   Advanced 1

   Advanced

 

SWART BAADJIE MET SAKWAPEN

4.3.5.  Enige kwalifikasie oorsee verwerf of ‘n nasionale wenner was.

 

4.4.       MUSIEK – ALLE INSTRUMENTE

             Nota:    Ten opsigte van Unisa en Alma eksamens – die vlg: Graad V teorie is ‘n vereiste vir Graad VI en Graad VII prakties. Graad VI teorie is ‘n vereiste vir Graad VIII prakties.

                            BALKIE

                 4.4.1. Graad VI UNISA of ALMA-eksamen geslaag

        EREKLEURE – SAKWAPEN

                 4.4.2. Graad VII UNISA of ALMA-eksamen geslaag.

                            BAADJIE MET SAKWAPEN

                            4.4.3. Behaal ‘n erkende Nasionale of Internasionale prestasie.

 

                   4.5.  VOORTREKKERS

                           EREKLEURE: SAKWAPEN

                  4.5.1.  Drie sertifikate toegeken vir meriete

                  4.5.2. Hoofleierswag – is gelyk aan Jnr  Springbokkleure in ‘n sportsoort

                   

                BAADJIE MET SILWER SAKWAPEN

               4.5.3. Presidentsverkenner – is die hoogste toekenning in die

                         Voortrekkerbeweging en hierdie kenteken is gelyk aan SA- kleure. Uit die hoofleierwagte word sekere Voortrekkers genooi na ‘n toetskamp en dan daar gekeur as Presidentsverkenner.

           

            4.6.  ENTREPRENEURSKAP.

                   Die doel met hierdie toekenning is om leerlinge te motiveer om met idees te eksperimenteer en om hierdie idees in ‘n sakeonderneming om te sit, en sodoende hulle innovasievermoë, inisiatief, verantwoordelikheidsin en deursettingsvermoë te help                           ontwikkel. Hierdie toekenning sal slegs volgens meriete behandel word nadat  daar voldoen is aan vereistes vir toekennings. Slegs die hoogste toekenning sal  gemaak word.